СТАТУТ

Березівського навчально-виховного комплексу

Засульської сільської ради

Полтавської області

„ загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад “

(нова редакція)

І. Загальні положення про загальноосвітній навчальний заклад

1. Березівський навчально-виховний комплекс Засульської сільської ради Полтавської області „ загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад“ (далі - навчальний заклад) створений рішенням позачергової 21 сесії Засульської сільської ради 7 скликання від 30 січня 2017 року шляхом перейменування Березівського навчально-виховного комплексу Лубенської районної ради Полтавської області «загальноосвітнього навчального закладу І ступеня - дошкільного навчального закладу» з 30.01.2017 у Березівський навчально-виховний комплекс Засульської сільської ради Полтавської області „ загальноосвітня школа і ступеня-дошкільний навчальний заклад", що знаходиться в комунальній власності Засульської сільської ради.

2. Березівський навчально-виховний комплекс Засульської сільської ради Полтавської області „ загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад“ є правонаступником прав і обов’язків Березівського навчально-виховного комплексу Лубенської районної ради Полтавської області « загальноосвітнього навчального закладу І ступеня - дошкільного навчального закладу».

3. Юридична адреса навчального закладу : 37563, Полтавська область, Лубенський район, село Березівка, вулиця Пушкіна,будинок 28, тел. 95-7-56.

4. Найменування навчального закладу:

повне - Березівський навчально-виховний комплекс Засульської сільської ради Полтавської області „ загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад"

скорочене - Березівський НВК

5. Навчальний заклад є юридичною особою, має рахунки в органах державного казначейства та установі банку, самостійний баланс, штамп, печатку.

6. Засновником (власником) навчального закладу є Засульська сільські рада, яка здійснює фінансування Березівського НВК, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування харчування учнів та вихованців дошкільного закладу.

7. Березівський навчально-виховний комплекс Засульської сільської ради Полтавської області «загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад» є правонаступником всіх прав та обов’язків дошкільного навчального закладу «Берізонька».

8. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної та початкової середньої освіти.

9. Головними завданнями навчального закладу є:

- забезпечення умов для реалізації права громадян на дошкільну та початкову середню освіту;

- створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, учня, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня (вихованця), його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

10. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, рішеннями Лубенської районної ради, розпорядженнями голови Лубенської районної державної адміністрації, наказами відділу освіти Лубенської районної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

11. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

12. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності; угод;

- дотримання фінансової дисципліни.

13. Березівський НВК складається з двох підрозділів — дошкільного навчального закладу (дитячого садка) та шкільного — загальноосвітнього навчального закладу І ступеня.

Дошкільний навчальний заклад забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від 2 до 6 років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту початкової освіти.

14. Навчальний заклад має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі плани;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

- у разі необхідності здавати в оренду приміщення, перераховуючи кошти на спеціальний рахунок;

- встановлювати форму одягу для учнів;

- надавати платні послуги за гуртки іноземних мов, комп'ютерної підготовки, гри на музичних інструментах, хореографії, образотворчого мистецтва тощо, а також різні форми позаурочної зайнятості учнів понад обсяги, встановлені навчальним планом.

15. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визнача­ються угодами, що укладені між ними.

II. Організація навчально-виховного процесу

1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою навчального закладу.

2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України.

3. Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою НВК і затверджується відповідним органом управління освітою.

4. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

5. У навчальному закладі діє творча група вчителів.

6. Методичне обслуговування здійснюється відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Засульської сільської ради.

7. Навчальний заклад може здійснювати навчально-виховний процес за груповою та індивідуальною формами навчання.

8. До першого класу зараховуються діти з шести років.

9. Зарахування учнів до навчального закладу І ступеня здійснюється, як правило, за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), а також свідоцтва про народження (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу.

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки встановленого зразка, свідоцтва про народження дитини (копії), документів для встановлення батьківської плати.

За дитиною зберігається місце в дошкільному закладі в разі її хвороби, карантину, хвороби або відпустки матері, на час чергової відпустки батьків або осіб, що їх замінюють, а також у літній період (75 днів), незалежно від періоду і тривалості їхньої відпустки.

10. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня за зразком, встановленим Міністерством освіти і науки України.

11. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

12. Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – 1 червня по 31 серпня.

Навчальні заняття у школі І ступеня розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

13. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

14. За погодженням з відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Засульської сільської ради з урахуванням місцевих умов затверджується графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

15. Тривалість занять, уроків у Березівському НВК становить; у дошкільній групі - 30 хвилин, 1 класі - 35 хвилин, 2-4 класах - 40 хвилин.

16. У Березівському НВК встановлюється така тривалість перерви між заняттями і уроками, з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів: у дошкільному навчальному закладі - 5-10 хвилин, у школі - перша, друга, четверта і п’ята перерви - 10 хвилин, третя - 30 хвилин.

17. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором. Тижневий режим роботи навчального закладу фіксується у розкладі навчальних занять.

18. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

19. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. У першому класі домашні завдання не задаються.

20. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у закладі організовується відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених МОН.

ІІІ. Оцінювання навчальних досягнень учнів

1. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.

2. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів.

3. За рішенням педагогічної ради може здійснюється словесне оцінювання знань учнів другого класу в І семестрі, а з ІІ семестру оцінювання досягнень учнів другого класу здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (за дванадцятибальною шкалою).

4. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (за дванадцятибальною шкалою). Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів визначається МОН.

5. Навчання у випускному(4-му) класі навчального закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст. Форма і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються МОН. В окремих випадках учні школи за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ.

6. Учні початкової школи, які протягом одного року не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого – медико - педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжити навчання в спеціальних школах або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

7. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені на навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

8. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель).

9. За відмінні успіхи в навчанні учні 2-4-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні». За успіхи у навчанні для учнів школи можуть бути встановлені різні форми морального і матеріального заохочення.

10. Порядок переведення та випуск учнів навчального закладу визначається Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369.

ІV. Виховний процес у навчальному закладі

1. Виховання учнів школи здійснюється під час проведення уроків та в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

2. Цілі виховного процесу в закладі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та Законах України, інших нормативних актах.

3. Дисципліна в навчальному закладі дотримується на основі взаємоповаги всіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.

4. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

V. Учасники навчально-виховного процесу

1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:

• учні;

• керівники;

• педагогічні працівники;

• завідувач бібліотеки;

• помічник вихователя;

• інші спеціалісти;

• батьки або особи, які їх замінюють.

2. Права і обов'язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3. Учні та дошкільники (вихованці) НВК мають гарантоване державою право на:

- доступність і безоплатність дошкільної, початкової середньої освіти;

- вибір форми навчання, позашкільних і позакласних занять;

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно - відновлювальною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;

- на доступ до інформації усіх галузей знань;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

4. Учні зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майн;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни;

- відвідувати школу у шкільній формі встановленого зразка радою школи.

5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я, який дозволяє виконувати професійні обов'язки.

6. До педагогічної діяльності у навчальному закладі не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показниками, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

7. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

8. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

9. Завідуючі навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідницькими ділянками призначаються керівником навчального закладу. Їх права та обов’язки визначаються нормативно-правовими актами, правилами внутрішнього розпорядку.

10. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

11. Педагогічні працівники мають право на :

- захист професійної честі, гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи; виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу; підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України.

12. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

13. Педагогічні працівники зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів; нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків (осіб, які їх замінюють), керівництва школи.

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- вести відповідну документацію.

14. У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України.

15. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

16. Права і обов’язки інших працівників школи та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

17. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

- приймати рішення щодо участі дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності навчального закладу;

- захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

18. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми початкової загальної середньої освіти і зобов'язані:

- створити умови для здобуття дитиною початкової загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

- школа надає батькам і особам, що їх заміняють допомогу у виконанні ними своїх обов'язків;

- забезпечувати дотримання дітьми правил розпорядку для учнів школи, статуту;

- поважати честь і гідність дитини та працівників навчального закладу.

19. Батьки (особи, які їх замінюють) несуть однакову відповідальність за виховання, навчання і розвиток дітей. У разі не виконання батьками своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством України, школа може виступати позивачем до суду з питань позбавлення їх батьківських прав.

20. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють своїх обов'язків, передбачених законодавством, навчальний заклад має право порушити в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавленні їх батьківських прав.

21. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в НВК;

- керувати учнівськими об'єднаними за інтересами і гуртками, секціями; сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню НВК;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

22.Представники громадськості зобов'язані:

- дотримуватися Статуту НВК, виконувати накази та розпорядження директора НВК, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

VІ. Управління навчальним закладом

1. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Керівником закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН.

2. Керівник закладу:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний вибір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь і навичок;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санаторно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

- розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

- забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) трудового колективу.

3. Директор школи є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління навчальним закладом.

4. Засідання педагогічної ради проводиться згідно річного плану роботи навчального закладу не менш як чотири рази на рік.

5. Педагогічна рада навчального закладу розглядає питання:

- удосконалення і забезпечення навчально-виховного процесу;

- планування та режиму роботи закладу,

- переведення учнів до наступного класу і їх випуску;

- видачу документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників,розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- участь в інноваційній та експериментальної діяльності закладу, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу;

- морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників навчального закладу за невиконання ними своїх обов’язків, а також інші питання, які пов’язані з діяльністю навчального закладу.

6. Органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликається не менше одного разу на рік.

7. Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників навчального закладу - зборами трудового колективу;

- учнів навчального закладу - класними зборами;

- батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

8. Право скликати конференцію мають голова ради навчального закладу, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

9. Конференція:

- обирає раду навчального закладу, її голову, встановлює термін їх повноважень;

- розглядає питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

- затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

- приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

10. У період між конференцією діє рада навчального закладу.

11. Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інструкціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів,

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку,підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та школою з метою

забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

12. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів І ступеня навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією навчального закладу.

13. Рада працює за планом, що затверджується конференцією. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

14. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради.

15. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.Кiлькiсть переглядiв: 69

Коментарi